Regulamin

 

Umowa kupna sprzedaży
 • 1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.decoteam24.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.decoteam24.pl (zwany dalej: Sklep internetowy decoteam24),   jest   prowadzony   przez   DECOTeam Jacek Górski,   wpisaną   do Krajowego Rejestru  Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  Legnicy  , NIP: 6911519394, REGON: 390603495 (zwaną dalej „decoteam24”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 

1) adres pocztowy: Nowodworska 17-41 59-220 Legnica;

 

2) numer telefonu: tel.: 694 307 606

 

3) adres poczty elektronicznej: kontakt@decoteam.pl.

 

1.4. Regulamin  sklepu  internetowego  decoteam24.pl  umieszczony  jest  nieprzerwanie  na stronie   internetowej   www.decoteam24.pl w   sposób   umożliwiający   Klientom   jego pozyskanie,  odtwarzanie  i  utrwalanie  jego  treści.  Regulamin  jest  również  udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 • 2 Definicje

 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221  Kodeksu cywilnego,

 

2.2. Przedsiębiorca  na  prawach  konsumenta  –  jest  nią  osoba  fizyczna  zawierająca  umowę bezpośrednio  związaną  z jej działalnością  gospodarczą,  gdy  z treści tej umowy  wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca  -  oznacza  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  lub  jednostkę  organizacyjną niebędącą  osobą  prawną,  której  ustawa  przyznaje  zdolność  prawną,  prowadzącą  we własnym   imieniu   działalność   gospodarczą   lub   zawodową   i   dokonującą   czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

2.4. Usługodawca/Sprzedawca  –  DECOTeam Jacek Górski

 

2.5. Sklep  internetowy  –  sklep  internetowy  prowadzony  pod  adresem  decoteam24.pl przez shoper.pl

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

 

2.7. Towary  oraz  Usługi  –  wszelkie  usługi  świadczone  oraz  towary  będące  przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.8. Regulamin  –  niniejszy  regulamin  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną  w  rozumieniu art.   8   ustawy   o   świadczeniu   usług   drogą   elektroniczną   z   dnia   18   lipca   2002   r. (Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje  dokonać  Zamówienia  w ramach  Sklepu  Internetowego  z  wykorzystaniem  drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10.         Zamówienie  –  oświadczenie  woli  Klienta,  w  którym  to  Klient  akceptuje  ofertę sprzedaży  Sprzedawcy,  która  zawiera  w  szczególności  cenę,  rodzaj,  ilość  Towarów  lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11.         Ustawa  o  prawach  konsumenta  -  ustawa  z  dnia  30  maja  2014  r.  o  prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek  VAT)  oraz  są  wyrażone  w  złotych  polskich.  Odstępstwa  od  zasady  waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny  widniejące   na  stronie  internetowej   sklepu  decoteam24,  jak  również  opisy towarów  i  usług  stanowią  jedynie  informację  handlową,  a  nie  ofertę  w  rozumieniu Kodeksu  Cywilnego.  Charakter  wiążący  –  na  potrzeby  zawarcia  konkretnej  umowy  – zyskują  one  dopiero  z  chwilą  potwierdzenia  przyjęcia  zamówienia  do  realizacji  przez Sprzedającego.

 

3.3. Sprzedawca   używa   w   Sklepie   internetowym   decoteam24.pl   kodów   rabatowych upoważniających  do  zakupów  towarów  z  rabatem  zamieszczonym  na  kuponie.  Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do   złożenia   zamówienia   w   sklepie   internetowym   decoteam24.pl   konieczna   jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym decoteam24.pl konieczne jest  posiadanie  urządzenia  z  dostępem  do  Internetu  umożliwiające  przeglądanie  stron internetowych,   a   także   klawiatura   lub   inne   urządzenie   umożliwiające   poprawne wypełnienie  formularzy  elektronicznych.  Zaleca  się  korzystanie  z  najnowszych  wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona  Sklepu  internetowego  korzysta  z  technologii  Responsive  Web  Design  (RWD), która  dopasowuje  treść  strony  do  urządzenia  na  którym  jest  ona  wyświetlana.  Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego decoteam24.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia   w   sklepie   internetowym   decoteam24.pl   można   dokonywać   poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient   podczas   składania   zamówienia   jest   zobowiązany   do   podania   prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po  otrzymaniu  zamówienia,  Sprzedawca  potwierdza  jego  otrzymanie  oraz  jednocześnie informuje  o  przyjęciu  Zamówienia  do  realizacji.  Potwierdzenie  zamówienie  odbywa się poprzez  przesłanie  przez  Sprzedającego  do  Klienta  odpowiedniej  wiadomości  mailowej na    adres    podany    w    formularzu    zamówienia.    Z    chwilą    potwierdzenia    przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego    Regulaminu    na    stronie    Sklepu    Internetowego,    przesłanie    stosownej

 

informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie   Zamówień   w   Sklepie   internetowym   decoteam24.pl  jest   możliwe   24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W   sklepie   decoteam24.pl   istnieje   możliwość   płatności   w   jeden   z   następujących sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

 

- płatność za pobraniem,

 

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

 

5.2. Po  złożeniu  zamówienia,  Klient  otrzymuje  drogą  poczty  elektronicznej  (e-mail)  numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu decoteam24.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep  internetowy  decoteam24.pl  umożliwia  realizację  płatności  za  pomocą  systemu ratalnego    oraz    leasingowego    Comperia    +    Siemens    SimplyLeasy.    Szczegółowe informacje  o  podmiotach  realizujących  przedmiotową  usługę  dostępne  są  na  stronie decoteam24.pl.

5.4. Sklep   internetowy   decoteam24.pl   umożliwia   wpłatę   należności   za   pośrednictwem

 

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

 

 

-Przelewy24

 

 

5.5. Klient    jest    obowiązany    do    dokonania    płatności    za    pomocą    jednego    z    wyżej wymienionych  sposobów  w  terminie  7  dni  kalendarzowych  od  dnia  zawarcia  umorzy sprzedaży.

 

5.6. W  przypadku  wyboru  płatności  za  pobraniem,  Klient  zobowiązany  jest  do  dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

 • 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione  towary  są  dostarczane  wyłącznie  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych decoteam24.pl wynosi  od 24 do 48 godzin  w zależności od towaru.  Sprzedawca  dołoży  wszelkich  starań,  aby  dostawa  towaru  nastąpiła w czasie    podanym    w    karcie    produktu    w    sklepie    internetowym.    W    przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

 

- GLS

- Kurier InPost

- InPost Paczkomaty

 

6.4. W momencie  przekazania  towaru firmie  kurierskiej  Kupujący  jest powiadamiany  o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient  może  również  odebrać  zamówiony  towar  osobiście  w  siedzibie  firmy  DECOTeam. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy  towaru  w  przypadku  wyboru  płatności  za  pobraniem  w  całości  pokrywa

 

Klient.

 

6.8. W momencie  przyjęcia  towaru  Klient  zobowiązany  jest potwierdzić  jego  odbiór.  Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

 • 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący   będący   Konsumentem   lub   Przedsiębiorcą   na   prawach   konsumenta,   który zawarł  umowę  na  odległość  lub  poza  lokalem  przedsiębiorstwa,  ma  prawo  odstąpić  od zawartej  umowy  sprzedaży  w  terminie  14  dni  od  daty  wydania  mu  towaru  bez  podania przyczyny.

7.2. W   przypadku   skorzystania   z   prawa,   o   którym   mowa   w   punkcie   poprzedzającym, Kupujący   powinien   poinformować   o   tym   Sprzedającego,   składając   oświadczenie   o odstąpieniu  na  formularzu  udostępnionym  mu  przez  Sprzedawcę,  które  może  zostać wysłane pocztą na adres: Nowodworska 17-41
59-220 Legnica; może to także zrobić drogą   elektroniczną   za   pomocą   elektronicznego   formularza   odstąpienia   od   umowy przesłanego  na  adres  mailowy  sprzedawcy  kontakt@decoteam.pl.  Do  zachowania  terminu wystarczy  wysłanie  oświadczenia  przed  jego  upływem.  Oświadczenie  o  odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz   oświadczenia   o   odstąpieniu   od   umowy   (załącznik   Nr   1   do   niniejszego

 

Regulaminu)  jest  przekazywany  Kupującemu  w  formie  papierowej  (w  dokumentacji dołączonej  do  przesyłki)  oraz w  formie  elektronicznej  (w  załączniku  do  korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W  przypadku  złożenia  przez  Konsumenta  lub  Przedsiębiorcę  na  prawach  konsumenta, oświadczenia   o   odstąpieniu   drogą   elektroniczną   za   pośrednictwem   elektronicznego formularza   odstąpienia   od   umowy,   Sprzedawca   niezwłocznie   prześle   potwierdzenie otrzymania   oświadczenia   o  odstąpieniu   od  umowy  (na   trwałym   nośniku   danych  w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.5. Koszt  zwrotu  towaru,  za  wyjątkiem  sytuacji,  o  której  mowa  w  art.  33  (tj.  w  sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny  w  Sklepie  Internetowym)  i  art.  34  ust.  2  ustawy  z  30.5.2014  r.  –  o  prawach konsumenta, ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący  ma obowiązek  należycie zabezpieczyć odsyłany  towar tak, aby  zapobiec jego uszkodzeniu  w  transporcie  (bezpośredni  koszt  zwrotu  rzeczy  –  zgodnie  z 


art.  34  ust.  2 ustawy   z   30.5.2014   r.   –   o   prawach   konsumenta   (t.j.   Dz.U.   z   2017   r.   poz.   683) Konsument   lub  Przedsiębiorca   na  prawach   konsumenta   ponosi   bezpośrednie   koszty zwrotu towaru.

7.7. Konsument  lub  Przedsiębiorca  na  prawach  konsumenta  zobowiązany  jest  do  dokonania zwrotu  rzeczy  niezwłocznie,  jednak  nie później niż w terminie 14 dni od daty,  w której odstąpił od umowy. Sprzedający  może zastrzec,  iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz   podlegająca   zwrotowi   zostanie   odebrana   przez   niego   lub   osobę   przez   niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony  towar jest niekompletny,  bądź nosi ślady  użytkowania,  wykraczające poza  zwykły  zarząd  rzeczą,  Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  odmowy  przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym   koszty   dostarczenia,   zostaną   przekazane   na   rachunek   bankowy   Kupującego niezwłocznie,   nie   później   jednak   niż  w   terminie   14  dni  od  dnia   otrzymania   przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10.          Sprzedawca   oświadcza,   iż   zwrot   płatności,   o   którym   mowa   w   §   7   pkt   7.9

 

Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył  Kupujący.  Sprzedawca  w  porozumieniu  ze  Kupującym,  może  ustalić  inny  sposób zwrotu,   który   nie   będzie   wiązał   się   z   koniecznością   poniesienia   przez   Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11.         Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.12.         Zawierając   umowę   Konsument   lub   Przedsiębiorca   na   prawach   konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

 • 8 Reklamacje

 

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności  Sprzedawcy  wobec Klienta,  z tytułu  niezgodności Produktu  z  Umową  są  określone  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

 

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych,  powstałych podczas dostawy lub w przypadku  skierowania  reklamacji  do  Sprzedającego,  Kupujący  powinien  przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres Nowodworska 17-41 59-220 Legnica lub poprzez e-mail na adres kontakt@decoteam.pl.  W  zgłoszeniu  zaleca  się  wskazać  wadę,  jaką  zdaniem  Klienta towar   posiada,   oraz   jeżeli   jest   to   możliwe   –  udokumentować   rzeczoną   wadę,  datę wystąpienia   wady,   żądanie   sposobu   doprowadzenia   do   zgodności   towaru   z   umową zgodnie   z   art.   560   i nast.   Kodeksu   cywilnego   oraz   podanie   danych   kontaktowych. Powyższe  wymogi  mają  charakter  zaleceń,  ich  brak  nie  ma  wpływu  na  skuteczność reklamacji.

8.4.  Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

 

Brak  ustosunkowania  się  Sprzedawcy  w  powyższym  terminie  oznacza,  że  Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Szczegółowe  informacje  dotyczące   możliwości  skorzystania   przez  Klienta  będącego Konsumentem   z   pozasądowych   sposobów   rozpatrywania   reklamacji   i   dochodzenia roszczeń  oraz  zasady  dostępu  do  tych  procedur  dostępne   są  w  siedzibach   oraz  na stronach internetowych  powiatowych (miejskich)  rzeczników  konsumentów, organizacji społecznych,     do     których     zadań     statutowych     należy     ochrona     konsumentów, Wojewódzkich  Inspektoratów  Inspekcji  Handlowej  oraz  pod  następującymi  adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

8.5.1.   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

8.5.2.   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

8.5.3.   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.6. Klient  będący  Konsumentem  posiada  w  szczególności  (lecz  nie  wyłącznie)  następujące przykładowe    możliwości    skorzystania    z    pozasądowych    sposobów    rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.6.1.   Klient    uprawniony    jest    do    zwrócenia    się    do    stałego    polubownego    sądu konsumenckiego,  o  którym  mowa  w  art.  37  ustawy  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o Inspekcji   Handlowej   (tekst   jednolity:   Dz.U.   z   2019   r.,   poz.   1668   ze   zm.),   z wnioskiem   o   rozstrzygnięcie   sporu   wynikłego   z   zawartej   Umowy   Sprzedaży. Regulamin   organizacji   i   działania   stałych   polubownych   sądów   konsumenckich określa  rozporządzenie  ministra  sprawiedliwości  z  dnia  6  lipca  2017  r.  w  sprawie

 

określenia  regulaminu  organizacji  i  działania  stałych  polubownych  stałych  sądów polubownych  przy  wojewódzkich  inspektorach  inspekcji  handlowej.  (Dz.U.  z  2017 r. poz. 1356).

8.6.2.   Klient  uprawniony  jest  do  zwrócenia  się  do  wojewódzkiego  inspektora  Inspekcji Handlowej,   zgodnie   z   art.   36   ustawy   z   dnia   15   grudnia   2000   r.   o   Inspekcji Handlowej  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1668  ze  zm.),  z  wnioskiem  o pozasądowe  rozwiązanie   sporu  między   Klientem,   a  Sprzedawcą.  Informacja   na temat    zasad   i   trybu   procedury   mediacji    prowadzonej    przez   wojewódzkiego inspektora   Inspekcji   Handlowej   dostępna   jest   w   siedzibach   oraz   na   stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

8.6.3.   Klient     może     złożyć     skargę     za     pośrednictwem     platformy     internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma    ODR    stanowi    także    źródło informacji  na  temat  form  pozasądowego  rozstrzygania  sporów  mogących  powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

 • 9 Zasady publikowania opinii

 

9.1. Każdy   kupujący/klient   może   publikować   opinie   o   towarze/usłudze   w   odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinie   są   subiektywnymi   wypowiedziami   Klientów.   Sprzedawca   nie   ponosi   żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient  oświadcza,  że  jego  wypowiedź  nie  narusza  obowiązujących  przepisów prawa,   ani   praw   osób   trzecich.   Ponosi   on   pełną   odpowiedzialność   za   wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym decoteam24.pl.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia  ta  nie  zawiera  treści  o  charakterze  zakazanym  tj.  w  szczególności  gdy  opinia narusza  obowiązujące  przepisy,  zawiera  treści  zakazane,  reklamowe,  dane  osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 

 • 10 Dane osobowe

10.1.           Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2.         Zasady  ochrony  danych  osobowych  znajdują  się  w  Polityce  Prywatności  sklepu internetowego decoteam24.pl, dostępnego na stronie decoteam24.pl.

 

 • 11 Postanowienia końcowe

 

11.1.         Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  wprowadzania  z  ważnych  przyczyn  zmian w niniejszym    Regulaminie.    Wszelkie    zmiany    Regulaminu    wchodzą    w    życie    w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2.         Zmieniony   Regulamin   wiąże   Kupującego/Klienta,   jeżeli   zostały   zachowane wymagania  określone  w  art.  384  oraz  384[1]  Kodeksu  cywilnego,  to  jest  został  on prawidłowo  powiadomiony  o  zmianach  i  nie  wypowiedział  umowy  w  terminie  14  dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3.         Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  podmiot  korzystający  ze strony  sklepu  internetowego  ABC  zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4.         W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem  zastosowanie  mieć  będą odpowiednie   przepisy   Kodeku   cywilnego   oraz   ustawy  z  30.5.2014  r.  –  o  prawach konsumenta.

11.5.           Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym decoteam24.pl.

11.6.           Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7.           Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021r.

  

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

 

 

Adresat:

 

DECOTeam

Nowodworska 17-41

59-220 Legnica

 

 

 

Ja/My(*)    niniejszym    informuję/informujemy(*)    o moim/naszym(*)    odstąpieniu    od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)      Imię i nazwisko konsumenta (-ów)      Adres konsumenta (-ów)      

Podpis konsumenta (-ów)      

 

[tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej] Data      

 

 

(*) niepotrzebne skreśl

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl